затверджено
Наказ Головного управління
статистики у Полтавській області
19 травня 2017 року № 46

 

 

Регламент Головного управління статистики у Полтавській області

 

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Полтавській області (далі – Головне управління статистики), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

Головне управління статистики, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, іншими актами законодавства.

 3. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – управління (відділи, сектори) статистики у районах (місті) (далі – відокремлені підрозділи).

 4. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики у Полтавській області, затвердженому наказом Держстату.

Основні завдання відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначені у Положеннях про них.

 5. Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти Головного управління статистики можуть бути скасовані Головою Держстату повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також Міністром економічного розвитку і торгівлі України у разі відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

 6. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями,  іншими юридичними та фізичними особами.

 7. Головне управління статистики організовує планово-фінансову роботу в Головному управлінні статистики, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку.

 8. Діяльність Головного управління статистики  є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики.

9. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному вебсайті Головного управління статистики.

10. Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів надається згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Організація роботи
Головного управління статистики

 

1. Планування роботи 

1.  Основою для планування діяльності Головного управління статистики є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, План роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

2.  Головне управління статистики щороку розробляє Комплексну програму Головного управління статистики (далі – Комплексна програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки комплексних статистичних продуктів та інших видів статистичної діяльності за процесами статистичного виробництва, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців, тощо.

Комплексна програма формується структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики з урахуванням пропозицій  структурних підрозділів за погодженням з начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики. Після її схвалення затверджується та вводиться в дію наказом Головного управління статистики.

3.  Структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики формується витяг з Комплексної програми для розміщення на офіційному вебсайті Головного управління статистики.

4.  На підставі Комплексної програми структурні підрозділи Головного управління статистики кожні пів року, а відокремленні підрозділи раз на рік складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.  Моніторинг виконання Комплексної програми здійснюється структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики відповідно.

6.  Зміни до Комплексної програми та поточних планів структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

7.  Після закінчення звітного року структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики за участю інших структурних та відокремлених підрозділів готується інформація про виконання Комплексної програми, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

 Інформація про виконання Комплексної програми розміщується на офіційному вебсайті Головного управління статистики. 

 Інформація про виконання поточних планів роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики готується керівниками  цих підрозділів і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 Інформація про виконання поточних планів роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за необхідності розглядається на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до плану її роботи.

 

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників

Головного управління статистики

1. Повноваження начальника Головного управління статистики  визначаються Положенням про Головне управління статистики у Полтавській області.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики  затверджується наказом Головного управління статистики, у якому визначаються:

1) перелік процесів вироблення статистичної інформації та організації статистичної діяльності, структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких координується та контролюється відповідно начальником, заступниками начальника Головного управління статистики;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками цих підрозділів і погоджуються з першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою та службою управлінням персоналом Головного управління статистики і затверджуються начальником Головного управління статистики.

4. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються з урахуванням вимог, визначених законодавством про державну службу, положеннями про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі

та інші допоміжні органи

 1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” та іншими актами Держстату;

експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Полтавської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації робіт та проведення процедур закупівель згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” і “В” Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обовʼязки, згідно із Законом України “Про державну службу”;

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б” і “В” Головного управління статистики, є тимчасово діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

2. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші постійні або тимчасові консультаційні, дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний і персональний склад, положення про них затверджується наказом Головного управління статистики.

 

4. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом у Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом, наказами Держстату та Головного управління статистики, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України “Про державну службу”.

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та за результатами перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”.

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлюється випробування.

10. Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (зі змінами).

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими наказом Головного управління статистики, та колективним договором Головного управління статистики.

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Головного управління статистики та Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник і  заступник начальника, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з першим заступником і заступником начальника  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України “Про державну службу”.

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та забезпечення охорони об’єктів Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

 

III. Нормотворча діяльність

 1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також наказів та доручень Держстату.

2. Розроблення проекту нормативно-правового акту в Головному управлінні статистики покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акту в Головному управлінні статистики може утворюватися робоча група відповідно до наказу Головного управління статистики.

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акту:

1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили;

4) перевіряється наявність або відсутність у проекті наказу організаційно-розпорядчого характеру правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;

5) уживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих структурних підрозділів, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

4. Проект нормативно-правового акту перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади.

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

3. Порядок організації роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету  Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів нормативно-правових актів відповідають перший заступник та заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

7. Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання.

8. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів;

5) оформлення копій та додатків до документів;

6) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

7) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

8) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

9) складення номенклатури та формування справ;

10) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

11) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, запити на публічну інформацію, звернення громадян, власні рішення.

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник та заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання.

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою сектору документального забезпечення та контролю виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю”, Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

V. Порядок проведення нарад

 1. Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників відокремлених підрозділів, а також інших зацікавлених осіб.

2. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних підрозділів. У відокремлених підрозділах Головного управління статистики наради проводяться начальниками та заступником начальника управлінь (відділів), завідувачами секторів статистики.

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ апарату Головного управління статистики чи відокремлений підрозділ за компетенцією.

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) структурним підрозділом Головного управління статистики з питань поширення інформації та комунікацій на основі матеріалів структурних підрозділів апарату Головного управління статистики.

 

2. Апаратні наради

1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першим заступником чи заступниками начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступників начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, погоджених з першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ до компетенції якого належить питання, що розглядається.

 

 3. Оперативні наради

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних або відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючим.

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

 1. З метою роз’яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференці (далі − семінари), у тому числі за потреби виїзні.

 2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов’язок  організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

 3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

 4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики.

 

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики

з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

1. Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) отримує від державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб адміністративні дані, дані банківської, митної, фінансової статистики тощо;

2) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;

3) надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

4) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України “Про державну статистику” посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

5) залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління статистики;

6) забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

7) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

8) забезпечує виконання наказів та доручень Держстату та взаємодіє з усіма його структурними підрозділами;

9) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов’язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечує їх своєчасний розгляд та виконання.

4. Головне управління статистики співпрацює з респондентами та постачальниками адміністративних даних, відповідно до наказу Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, щодо дотримання вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в області через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють  діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

 

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

 Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

  

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян

та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (зі змінами), Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в Головному управлінні статистики (далі – Порядок), інших актів законодавства.

 2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затверджено наказом Головного управління статистики, і покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання.

3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, у відокремлених підрозділах – керівниками відокремлених підрозділів відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики, які підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті Головного управління статистики.

4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України “Про статус народного депутата України”.

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”,  Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або Головне управління статистики, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

6. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у Головному управлінні статистики несе структурний підрозділ з питань поширення інформації та комунікацій.

7. В відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керівників цих підрозділів.

 

IX. Взаємодія Головного управління статистики

з респондентами

1. Головне управління статистики під час здійснення своїх повноважень та з метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

4) залучає респондентів до апробації звітно-статистичної документації під час підготовки нових державних статистичних спостережень;

5) гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законо-давством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

6) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами, відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держкомстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статис-тичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

7) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження на них, зокрема шляхом проведення анкетних опитувань;

8) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, се-мінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.

 

Х. Запобігання та виявлення корупції

в Головному управлінні статистики

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про запобігання корупції”, постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади”, від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує комплекс заходів, спрямованих на:

1) виявлення корупції, запобігання умовам, що можуть сприяти її виникненню у структурних і відокремлених підрозділах;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності управління, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють;

3) усунення виявлених корупційних ризиків відповідальними особами у визначені строки та з необхідними ресурсами;

4) виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у структурних і відокремлених підрозділах;

5) здійснення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави, виявлення фактів порушення вимог фінансового контролю;

6) навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

 

 

 

Головний спеціаліст

з питань правової роботи                                                                   В. І. Перог

 

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2021