Методологічні пояснення

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазо­очисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забрудню­ючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур),  лісових пожеж і т.і.

Видалення відходів здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерелзагальна кількість  за­бруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів  автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та виробничої техніки.

Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

Відходи будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи спожи­вання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення.

Захоронення відходів остаточне розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Капітальні інвестиції, які здійснюють з метою охорони навколишнього природного середовища – всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення, обраховані у фактичних цінах без урахування податку на додану вартість. Сюди включають витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств і об’єктів, капітальний ремонт і придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.

Оброблення (перероблення) відходів здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Поводження з відходами дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.

Спалення відходів регульований  процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.

Спеціально відведені місця чи об’єктиділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповнова­жених органів у сфері поводження з відходами.

Утилізація відходів використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

 

Дата останньої модифікації: 15/02/2017